Klanje stoke – pomoćni instrumenti

Kakav je stav islamske uleme po pitanju korišćenja raznih pomagala ili sredstava za omamljivanje stoke prilikom klanja? Da li je dozvoljeno jesti meso životinje koja je zaklana nakon što je oborena npr. udarcem teškim predmetom, strujnim udarom, posebnim pištoljem koji se koristi u tu svrhu i sl.? Da li je dozvoljeno meso životinje prilikom čijeg klanja je glava odvojena od tijela?  

Klanje stoke je veoma bitan momenat na koji se treba obratiti posebna pažnja jer od načina njegovog izvršenja zavisi dozvola ili zabrana konzumiranja mesa dotične životinje.
Ono što je od posebnog značaja prilikom klanja stoke jeste spominjanje Božijeg imena na početku, kako Uzvišeni Allah u Kur'anu zahtijeva, gdje kaže: "I ne jedite od onoga prilikom čijeg klanja Božije ime nije spomenuto…" Takoðe, od bitnih stvari koje treba istaći jeste zabrana bespotrebnog mučenja, odnosno, upotreba sredstava kojima će se klanje efikasno izvršiti tako da se ne uvećava bol i patnja životinje.
Što se tiče upotrebe različitih sredstava kojima se obara stoka, kako bi se onome ko izvodi klanje olakšalo da taj posao izvrši što efikasnije, bez ličnog izlaganja opasnosti, islamska ulema pravi razliku izmeðu različitih sredstava, tako da su jedna dozvoljena a druga zabranjena.
Od dozvoljenih sredstava kojima se stoka obara su ona koja životinji ne nanose bol, već je omamljuju, tako da ona posredstvom njihovog djelovanja ostaje bez svijesti odreðeni vremenski period u kojem se može izvršiti klanje životinje.   
Sredstva kojima se nanosi bol životinji, kao na primjer: udarac teškim čekićem u glavu životinje, udarac sjekirom, strujni udar i sl. gdje je silina udarca ta koja životinju obara i ostavlja bez svijesti, spadaju u zabranjena sredstva koja se moraju izbjegavati prilikom klanja stoke, jer je u njima dodatno mučenje životinje, što je haram i mora se izbjeći.
Prilikom korišćenja bili koje od pomenutih metoda potrebno je pristupiti klanju životinje odmah nakon što izgubi svijest, a to je iz razloga da se ne bi dogodila smrt životinje prije njenog klanja, jer ukoliko bi se to desilo onda bi meso takve životinje bilo haram upotrebljavati u ishrani muslimana.
Meso životinje koja je zaklana, a tom prilikom je korišćen teški predmet i sl. od stvari koje su zabranjene da se koriste, dozvoljeno je koristiti u ishrani muslimana, osim ukoliko ne postoji neka druga smetnja za konzumiranje takvog mesa, kao npr. da je životinja zaklana u nečije drugo ime, a ne u ime Allaha dž.š.
Stoga je vjernik dužan obratiti pažnju prilikom kupovine mesa, od koga ga kupuje i da li je taj ispoštovao proceduru prilikom klanja životinje od koje zavisi dozvola ili zabrana korišćenja njenog mesa.
Musliman može u svojoj ishrani koristiti meso životinje čije klanje je izvršio musliman, spominjući Božije ime, ali i ono što je zaklao kršćanin ili Jevrej, pod uslovom da nije zaklano u ime nekoga drugoga mimo Allaha dž.š., jer Kur'an dozvoljava konzumiranje hrane koju pripremaju ehli kitabije – sljedbenici Knjige, Jevreji i kršćani, pod uslovom da je čista od alkohola i svinjskog mesa, bilo da se radi o manjem ili većem procentu njihovog prisustva.
Muslimanu je zabranjeno da u svojoj ishrani koristi meso životinja koje nisu zaklane u ime Allaha dž.š. i meso životinja koje je zaklala osoba koja je nevjernik (osoba koja ne pripada islamu, kršćanstvu niti jevrejstvu), tako da je prilikom kupovine mesa iz uvoza potrebno obratiti pažnju da li je ono porijeklom iz zemalja čije stanovništvo pripada jednoj od prethodno pomenutih vjera ili nije, pa ukoliko jeste onda ga može koristiti u svojoj ishrani, pod uslovom da je čisto od svinjetine i svega što se dobija njegovom preradom. Meðutim, ukoliko je meso porijeklom iz komunističkih zemalja, čije stanovništvo ne vjeruje u Boga, ili drugih zemalja čije stanovništvo nije od sljedbenika Knjige, npr. pripada budizmu, ono je haram, to jest, ne smije biti korišćeno u ishrani vjernika bez obzira što može biti u potpunosti čisto od svinjskog mesa. 
Što se tiče potpunog odsijecanja glave životinje koja se kolje i uticaja pomenutog postupka na dozvolu konzumiranja mesa u ishrani muslimana, islamska ulema je mišljenja da je ovo pokuðen postupak koji treba izbjegavati, jer uzrokuje dodatno mučenje životinje. Meðutim, ukoliko se dogodi, ono ne utiče na zabranu konzumiranja mesa pomenute životinje, tako da vjerniku nije haram dotično meso koristiti u svojoj ishrani.