Odlaganje obavljanje hadža

Da li je dozvoljeno odlagati obavljanje hadža onoj osobi koja ispunjava sve potrebne uslove, pravdajući se time da joj je još rano ili da je još mlada za to? 

Za obaveznost hadža islamska ulema je, na osnovu Kur’ana i tradicije Resulullaha a.s., postavila nekoliko uslova koje kada ispuni osoba postaje dužna obaviti hadž. Tih uslova ima pet i to su: da je osoba musliman, da je pametna, da je punoljetna, da je slobodna (da nije u ropstvu, u posjedu drugog čovjeka) i da je u mogućnosti. Ovaj posljednji uslov obuhvata fizičku mogućnost (da je osoba zdrava da podnese putovanje), materijalnu mogućnost (da ima novca kojim može platiti prevozno sredstvo i podmiriti druge troškove putovanja) i da je put bezbjedan (to znači da u nijednom momentu nije ugrožen život osobe koja ide na hadž, zbog postojanja neprijatelja ili razbojnika koji je žele ubiti ili opljačkati njen imetak).
Kada se ispune prethodno spomenuti uslovi, prema mišljenju većine islamskih pravnika, osoba je dužna obaviti hadž, što znači da ako bezrazložno odloži njegovo obavljanje za neku narednu godinu bit će odgovorna.
Hadž je dug prema Allahu dž.š. koji je obavezno izmiriti odmah kada se za to ukaže prilika, a to je kada osoba ispuni prethodne uslove. Odlaganje hadža u situaciji kada je osoba  u stanju da ga izvrši za neko drugo vrijeme je veliki rizik jer niko ne zna kakve će biti prilike neredne godine, hoće li mu se pružiti mogućnost da to učini. Na to nas i sam Božiji Poslanik a.s. upozorava pa kaže: “Požurite sa izvršavanjem hadža, jer niko od vas ne zna šta mu se može u meðuvremenu dogoditi.” (Ahmed i Ebu Davud)
“Ko bude imao novac (zaradu) i prijevoz do Bejtullaha, a ne obavi hadždž – neka bira u kojoj će vjeri umrijeti, kao Jevrej ili kršćanin.”
Ova dva hadisa su sasvim dovoljna svakome, ko ih pročita i razmisli o posljedicama nepostupanja po njima, da shvati šta mu je činiti.