Klanje kurbana

PITANJE: Dali je klanje kurbana stroga dužnost i kakve su posljedice ne izvršavanja ovog propisa?

ODGOVOR: Klanje kurbana jeste vadžib-obavezno, po mišljenju imama  Ebu Hanife, imama hanefijskog mezheba i dužna ga je izvršiti svaka ona osoba koja je u svom mjestu boravka, a na dan bajrama bude imala materijalnih mogućnosti da kupi životinju koju će zaklati na ime kurbana, a sa druge strane je podmirila potrebe svoje porodice.
Ovaj svoj stav hanefije temelje na riječima Božijeg Poslanika a.s. koji kaže: “Onaj ko ima materijalnih mogućnosti da zakolje kurban a nezakolje ga, nemoj da se približava mjestu na kojem mi obavljamo namaz” 
Ove riječi Poslanika a.s. jasno ukazuju da klanje kurbana nije na dobrovoljnoj osnovi, već je ono obavezno, jer da nije tako Poslanik a.s. nebi zabranio onom ko ne zakolje kurban da prisustvuje obavljanju namaza sa Njim a.s. i ashabima r.a..
Za razliku od imama Ebu Hanife većina islamskih pravnika je mišljenja da je klanje kurbana pritvrðeni sunet Poslanika a.s. kojeg je On redovno izvršavao i da onaj ko kolje kurban time potvrðuje da slijedi Poslanika a.s. i pripada Njegovom umetu, jedan od hadisa kojim potvrðuju ovajsvoj stav jesu riječi Poslanika a.s. :” Tri su stvari meni farz-obaveza, a vama su sunet: vitr, kurban i duha namaz”.
I ako se islamski pravnici  razilaze po pitanju stepena obaveznosti kurbana, ipak su svi oni saglasni da svaki musliman koji u svom srcu nosi imana, klanjem kurbana potvrðuje da pripada jednom velikom umetu, i da zajedno sa više od milijardu svoje braće dane bajrama dočekuje na način kako ga je Poslanik a.s. dočekivao, a sigurno se zna da bi Poslanik a.s. prvo što bi uradio poslije obavljanja kurbanskog bajram namaza jeste klanje kurbana.