Profesori trebaju biti uzor studentima

Image

Intervju mr. Hajradun Balić – Prodekan FIS-a

Studenti na našem Fakultetu dijele sudbinu svih studenata, kao uostaloim i svih graðana na ovim prostorima. Veliki broj njih je suočen sa finansijskim problemima, nemogućnošću da izvršava uplatu ionako male školarine i ostalih troškova koje studije iziskuju.

Mr. Hajrudin Balić roðen je 20.05.1976. god. u selu Dobri Dub, opština Tutin. Osnovnu školu završio je u Delimeðu. Poslije osnovne škole upisuje „Gazi Isa-beg“ medresu u Novom Pazaru koju završava 1995. godine. Nakon toga 1996. god. nastavlja školovanje na studijama u Libanu.
U Libanu upisuje Institut za islamske studije „Islah“ gdje uspješno studira arapski jezik. Na istom Institutu upisuje Fakultet za islamske studije. Uporedo sa ovim fakultetom upisuje Fakultet društvenih nauka na univerzitetu „Džinan“, Odsjek islamske nauke kojeg u redovnom roku završava.
Postdiplomske studije iz oblasti hadisa okončava 2002. god. odbranom teme „Uticaj hadisa na običaje Bošnjaka“ i stiče zvanje magistra. Nakon povratka iz Libana upisuje doktorske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru gdje mu je odobren rad koji se bavi običajima Bošnjaka, čime nastavlja istraživanje kulture i običaja Bošnjaka i njihove veze sa islamom.
Po povratku sa studija Balić Hajrudin se uključio u instituciju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Radio je kao imam u Novopazarskom medžlisu pet godina, predavao vjeronauku u srednjim školama u Novom Pazaru od njenog uvoðenja do 2006. god., obavljao značajne funkcije u Islamskoj zajednici od kojih se izdvajaju: direktor  Media centra, predsjednik Muslimanskog omladinskog kluba, glavni i odgovorni urednik časopisa „Glas islama“, predavač u Medresi „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru na predmetu hadis, član je Savjeta za medije pri Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji, asistent je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Trenutno je na položaju prodekana na Fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru.

Glas islama: Na Fakultetu za islamske studije rasporeðeni ste na funkciju prodekana. Koju vrstu obaveza i odgovornosti donosi ta funkcija?

Balić: Biti profesor, asistent ili službenik na Univerzitetu, a posebno na Islamskom fakultetu predstavlja veliku počast, san većine studenata i postdiplomaca. Tokom svojih studija nisam ni slutio da ćemo imati priliku da u Sandžaku, u Novom Pazaru, imamo zdanje kakvo je Univerzitet, Fakultet za islamske studije. Mislili li smo da ćemo biti u prilici da svoje znanje prenosimo samo na džematlije u džamijskim krugovima i uži krug vjernika van džamija. Meðutim, osnivanjem Fakulteta za islamske studije nama se otvaraju mnoge šanse i perspektive. Fakultet za islamske studije predstavlja šansu, kako za nas koji smo stekli odreðena znanja i zvanja na fakultetima širom svijeta, tako i za omladinu ovih krajeva da stiču originalna i autentična znanja kod svoje kuće bez izlaganja troškovima i iskušenjima kroz koja prolaze studenti koji putuju u daleke arapske i islamske države. Imajući sve ovo u vidu, za mene je veliko zadovoljstvo biti u prilici da dam svoj doprinos ovom obrazovnom procesu. Naravno, nastojim biti svjestan i odgovornosti koje ta uloga nosi sa sobom.

Glas islama: Novi čovjek na novoj funkciji donosi i nove ideje. Koje su Vaše ideje u pogledu poboljšanja rada FIS-a?

Balić: Ja sam i do sada djelimično učestvovao u radu FIS-a, bio sam asistent na predmetu hadis i sa tog položaja sam imao prilike da se upoznam sa radom Fakulteta. Obzirom da sam nadležan, prije svega, za nastavni proces na Fakultetu, nastojat ću da dam svoj doprinos u usavršavanju planova i programa u smjeru reformi ka bolonjskom procesu kojim idu obrazovne institucije u Evropi, a da istovremeno očuvamo bit islamskog fakulteta i islamskih vrijednosti, što nam je prevashodno intencija. Imajući u vidu da Faklutet vodi iskusna i dobra ekipa, nadam se da će moj dolazak značiti samo pojačanje njihovim naporima da ostvaruju dobre rezultate kao i do sada.
Druga stvar koju smatram bitnom jeste ostvarivanje novog odnosa sa studentima kako bi oni dali nesebičan doprinos promociji Fakulteta u mjestima iz kojih dolaze. Ako imamo u vidu da nam studenti dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije, to predstavlja resurs koji ćemo iskoristiti. Potrebno je da studenti Islamskog fakulteta ne budu samo korisnici usluga, već da ga shvate kao ustanovu čiji su neotuðivi dio. Ka ostvarivanju toga potrebno je dosta rada i organizacije, ali prije svega neophodan je iskren pristup i rezultati su neminovni. Studenti Fakulteta su njegovi najbolji predstavnici i ambasadori.
Takoðer, prioritet svojih planova čini ostvarivanje saradnje sa srodnim institucijama, kako u regionu tako i širom islamskog svijeta. Za ovo imamo mnoge mogućnosti i već otpočetih koraka.

Glas islama: Biti na čelu jedne visokoškolske ustanove je velika odgovornost. Na čelu FIS-a su uglavnom mladi ljudi. Kakva je saradnja meðu vama?

Balić: Ono što čini posebnim sve ustanove Mešihata, pa i Fakultet za islamske studije, jeste mladi kadar. To zasigurno znači svježinu i entuziazam. Fakultet za islamske studije, meðutim, ima i iskusne profesore koji svojom mudrošću i znanjem dopunjavaju eventualne nedostatke mladog kadra. Preko dvadeset doktora nauka iz svih bivših jugoslovenskih republika, preko trideset magistara sastavljeno je na našem Fakultetu. Ono što je jako bitno, a što je rezultat mudre odluke čelnih ljudi u Mešihatu, jeste činjenica da nam kadar dolazi sa raznih strana islamskog svijeta, donoseći sa sobom nektar islamskog znanja, učenja i iskustava. Tako da danas imamo svršenike univerziteta od Jemena preko Saudiske Arabije, Libana, Egipta, Tunisa, Indije, pa sve do Sarajeva, što predstavlja pravo bogatstvo. Odnosi i saradnja meðu nama su na odličnom nivou. Mi profesori moramo biti primjer svojim studentima, a naš odnos je najbolji pokazatelj da li zaslužujemo ulogu koja nam je povjerena. No, ja ne sumnjam, a i protekli period je pokazao, da FIS sa svojim studentima i nastavnim kadrom postaje prava svjetiljka znanja na ovim prostorima.

Glas islama: FIS je elitna visokoškolska ustanova na ovom prostoru. U tom smislu su i izazovi za Vas veći. Kako se nosite sa tim?

Balić: Nema sumnje da je Fakultet za islamske studije, kao prva visokoškolska ustanova na ovim prostorima, ostala i jedna od najelitnijih obrazovnih institucija u Sandžaku. Nekada je bilo nezamislivo da u Novom Pazaru, nakon gašenja, ponovo nastane Medresa, ali ona je otvorena i postaje najuspješnija u regionu. Isto tako je bilo nezamislivo da u Novom Pazaru nastane Fakultet za islamske studije, ali on nastaje i zauzima svoje mjesto. Svojim radom, iskrenošću i, prije svega, Allahovom naklonošću, postižu se veliki rezultati. Raditi u timu koji postiže takve rezultate je ponos i čast. Ja volim izazove tako da sam se rado uhvatio u koštac i sa izazovom da radim na Faklutetu za islamske studije. Imajući u vidu sa kim radim i kakav je kvalitet studenata, tematika kojom se bavimo, ne plašim se da ću ispuniti očekivano i da ću odgovoriti emanetu koji mi je povjeren.

Glas islama: Koji su to najveći i najčešći problemi na koje nailazite u svome radu kao prodekan?

Balić: Tek sam počeo sa radom, te je možda rano govoriti o problemima, ali sam svakako primijetio još u svom radu kao asistent da Fakultetu nedostaje prostora: amfiteatar, informatički kabinet, biblioteka i sl. No, postoji načina da se ti problemi prevaziðu. Mešihat Islamske zajednice obrazovnim ustanovama pridaje veliku pažnju i imajući u vidu značaj Fakulteta nadam da ćemo zajednički u narednom periodu naći rješenje za ove probleme.

Glas islama: Sigurno ste u čestom kontaktu sa studentima. Koji su to problemi na koje oni ukazuju i je li moguće riješi ti ih?

Balić: Studenti na našem Fakultetu dijele sudbinu svih studenata, kao uostaloim i svih graðana na ovim prostorima. Veliki broj njih je suočen sa finansijskim problemima, nemogućnošću da izvršava uplatu ionako male školarine i ostalih troškova koje studije iziskuju. Mešihat Islamske zajednice je iz tog razloga donio odluku da školarina bude minimalna, te da se radi na stipendiranju velikog broja studenata kako bi se studentima olakšalo, a istovremeno nesmetano obezbijedio rad Fakulteta. Ono što ohrabruje jeste činjenica da sve veći broj vjernika spoznaje značaj ovog Fakulteta, te uplaćuje stipendije za najbolje studente.
Glas islama: Ministarstvo vjera je studente FIS-a uklonilo sa spiska za dodjelu stipendija, a nakon protesta studenata u Ministarstvu su priznali grešku i dozvolili studentima FIS-a da konkurišu za stipendije. Imate li više informacija dokle se stiglo u tom procesu i jesu li Vaši studenti dobili stipendije koje im pripadaju?

Balić: Tačno, Ministarsvo vjera u Vladi Republike Srbije je ove godine objavilo konkurs za stipendiranje studenata vjerskih škola i fakulteta, po kome naši studenti nisu mogli da konkurišu. Mi smo obavijestili studente i oni su izrazili svoj protest naglašavajući da se radi o diskriminaciji. Ministarstvo je zatim reagovalo tvrdeći da se radi o nenamjernom propustu, što smo mi, ma koliko izgledalo nelogično, prihvatili. Prvobitni konkurs je bio neprimjerena ucjena na kakvu nipošto nećemo nasjesti.
Dogovoren je nastavak stipendiranja naših studenata i na taj način je prevaziðen spor. Nadamo se da će, makar, obrazovne ustanove biti pošteðene pritisaka kojima je podvrgnuta Islamska zajednica u Srbiji, te da će naši studenti i učenici naših medresa imati ravnopravan status kakav imaju učenici bogoslovija i drugih vjerskih škola i fakulteta.

Glas islama: Vi ste uključeni u projekat vjerske nastave u školama. Šta nam možete reći o tom projektu?

Balić: Ja sam djelimično uključen u projekat vjeronauke od njenog osnivanja 2001. godine. Islamska vjeronauka je jedan od najuspješnijih projekata Islamske zajednice. Nastavnici islamske vjeronauke su naišli na dobar prijem u obrazovnom sistemu u Srbiji. Postignuti su odlični rezultati. Preko 99% procenata djece islamske vjere se od samog početka izjašnjava za ovaj predmet. Kadar koji je upošljen je adekvatan i kvalitetan. Meðutim, već dvije godine traje trauma ovih najuspješnijih vjeroučitelja u Srbiji. Pokušaj destabilizacije je izazvao mnoge poremećaje, pa i u samom procesu vjerske nastave u školama. Nakon pojave paravjerske tvorevine koju predvodi bivši glavni imam iz Tutina, mentori su iznenaðeni da se toj grupi pridružio mali broj vjeroučitelja. Od preko sto vjeroučitelja,  toj opciji se priklonio jednocifren broj, tj. samo nekoliko njih u cijeloj državi. Izdajnički tabor očajnički kreće u obračun sa svima onima koji ga nisu podržali. Počinje selektivno izbacivanje iz škola vjeroučitelja koji već godinama uspješno i odgovorno sprovode vjersku nastavu. Najteža situacija je u Tutinu i Sjenici, a od nedavno i u Prijepolju. Prosto je za ne povjerovati kakav zulum se vrši nad ovim ljudima. Nakon višegodišnjeg rada bivaju izbačeni odlukom partijskih direktora na ulicu, a na njihovo mjesto se dovode neuka lica. Imajući ovo u vidu ne možemo mnogo toga dobrog govoriti kada je tema vjeronauka. Ono što nas hrabri jeste odlučnost vjeroučitelja u ostvarivanju svojih prava, kao i privrženost učenika za ovaj predmet.

Glas islama: Kako riješiti pomenute probleme?

Balić: Nedavno su se svi vjeroučitelji okupili u jedno udruženje i uputili pismo Ministarstvima prosvjete i vjera, apelujući da se prestane sa ovakvim postupcima i da se vrate nepravedno izbačeni vjeroučitelji u svoje škole. Zajednički ćemo nastojati da se borimo za svoja prava koja su nam zagarantovana zakonima ove države.

Glas islama: U vrijeme napada i pokušaja destabilizacije Islamske zajednice obavljali ste funkciju glavnog i odgovornog urednika „Glasa islama“. Kako sada vidite situaciju u Islamskoj zajednici i kakva su Vaša predviðanja, kao čovjeka koji je analitički pratio sve prethodne dogaðaje i koji je svjedok svega što se dešavalo muslimanima i Islamskoj zajednici u Srbiji? 

Balić: Ja sam neposredno pred dešavanja krajem 2007. godine imenovan za direktora Media centra, a zatim i za glavnog i odgovornog urednika „Glasa islama“. Nekoliko mjeseci prije dešavanja u oktobru pomenute godine, tim Media centra je ojačan sa tri analitičara koji su činili ekipu, koja je kasnije odigrala važnu ulogu u odbrani Islamske zajednice. Prosto, sada kada to posmatramo imam osjećaj da je Uzvišeni Gospodar pripremio ekipu koja će biti u stanju da se nosi sa svim iskušenjima koja će uslijediti. U situaciji kada se cjelokupna srbijanska medijska armada obrušila na Islamsku zajednicu, kada su lokalni mediji u Novom Pazaru bili pod kontrolom jedne partije koja je širila neistine i dezinformacije o Islamskoj zajednici, naš Media centar, a posebno „Glas islama“ je preuzeo istorijsku ulogu medijske odbrane Islamske zajednice. Sjećam se prvog broja koji je izašao nakon pokušaja otimanja Islamske zajednice. Bio je petak i nakon džume namaza sam primijetio kako mnogi klanjači, odmah nakon izlaska iz džamije, kupuju naše novine i čitaju o tome šta se zapravo desilo. Sve do izlaska tog broja „Glasa islama“ većina naroda je bila u konfuziji o pravom stanju, o razmjerama i posljedicama koju su proizveli pučisti.
Pratili smo medije, pozivali, reagovali, pokušavali da donekle upoznamo javnost o istini, da upozorimo da nije istina ono što se saopštava na RTS-u, da je to samo podvala. Naši novinari su nailazili na ogroman pritisak, kako verbalni tako i fizički. U nekoliko navrata su nam napadali novinare u Novom Pazaru. Bila su to lica poznata policiji. Zanimljivo je da protiv nijednog od njih nije sproveden postupak.
No, iz ove perspektive želim javno da izjavim da je bilo teško, ali da je u tome velika slast i počast. Stati u odbranu istine, vjere i dostojanstva predstavlja počast koja se ne ukazuje svakom. Borio sam se da perom dam svoj doprinos odbrani Islamske zajednice i nadam se da taj doprinos nije zanemarujući.
Ono što je zabrinjavajuće jeste pristup novih „demokratskih“ vlasti u Srbiji ovom problemu. Iako se govori o slobodi govora, o slobodi iznošenja mišljenja i stavova, vlast pristupa najsurovijim metodama obračuna sa, uslovno rečeno, neistomišljenicima. „Glas islama“, iako jedino glasilo muslimana u Srbiji, biva podvrgnut tim surovim metodama, protiv njega se javno govori sa osudom, negativnim kvalifikacijama, pa se na kraju ide dalje – ukida se budžetska podrška. Jednostranom odlukom, bez obrazloženja, bez obavještenja, osim putem medija, što predstavlja vrhunac cinizma. I pored toga što me ništa više u ovoj državi ne može iznenaditi, ovo je za mene veliko iznenaðenje. Kakvu to poruku vlast šalje muslimanima?! Svi drugi imaju pravo na svoje vjerske medije, osim muslimana! Treba drugačije da razmišljaju, pišu, objavljuju, ili nešto drugo? Nadam se da će se, kao i u slučaju stipendiranja studenta, odgovorni ipak povratiti i poslati jednu drugu poruku – poruku mira, pomirenja, razumijevanja i da će ispraviti grešku i nepravdu prema „Glasu islama“, te da će u ovoj državi nastupiti nova klima, novi pristup, kako prema „Glasu islama“, tako i prema cjelokupnoj Islamskoj zajednici, što će biti za dobrobit svih.

Glas islama: Vi ste magistar islamskih nauka. Možemo li uskoro očekivati doktorat?

Balić: Upisao sam doktorske studije na Internacionalnom univerzitetu još 2006. godine. Odobrena mi je tema iz oblasti običaja Bošnjaka i uticaju islama na iste. Ovo je vrlo obimna oblast, sa mnogo studija i istraživanja, zahtjeva dosta rada i oduzima puno vremena, ali nadam se da ću uskoro braniti doktorsku disertaciju.

Razgovarao: Nermin Gicić