U četri oka sa Muamerom ef. Zukorlićem

ImageEkipa Krajiškog informativnog portala razgovarala je u četri oka sa
Muamerom ef. Zukorlićem glavnim muftijom Islamske zajednice u Srbiji.

KIP.ba: Uvaženi muftija,
Sandžak je posljednjih godina u samoj žiži interesiranja javnosti u
regiji. Sandžački Bošnjaci ovih su dana suočeni sa mnogim važnim
društveno-političkim procesima. Možete li nam objasniti probleme sa
kojima se obični čovjek susreće u Sandžaku i odnos države Srbije prema
njemu?

Probleme u Sandžaku treba
posmatrati u dva nivoa. Kao prvo, problemi statusnoga karaktera, a to je
prije svega neriješeno pitanje statusa Sandžaka kao historijske regije
koja je imala svoje posebnosti, u manjoj ili većoj mjeri, priznate od
Berlinskog kongresa, pa i razne oblike autonomije, te ignorisanje tih
posebnosti od strane raznih režima koji su vladali ovim prostorima.

S druge strane, status bošnjačkog naroda
u posljednjem Ustavu Republike Srbije gdje, nažalost, imamo Bošnjake
svedene na nivo nacionalne manjine, što oni apsolutno nisu jer su
Bošnjaci u Srbiji, a prije svega u Sandžaku, autohtoni narod koji je na
prostoru Sandžaka većinski, koji tu živi vjekovima i koji ima status
naroda, a ne nacionalne manjine. Prema tome, Ustavom je učinjena
nepravda Bošnjacima u Srbiji i mi mislimo da i pitanje statusa Sandžaka i
pitanje statusa Bošnjaka u Srbiji treba smatrati neriješenim i da ga
treba rješavati kroz dijalog sa predstavnicima vlasti u Beogradu, a u
slučaju Sandžaka i u Beogradu i u Podgorici.

Svakako da pored ova dva krovna pitanja
kao posljedicu njihove neriješenosti imamo probleme sa kojima se
Bošnjaci neposredno susreću, a to je diskriminacija po raznim osnovama i
kršenje kolektivnih i individualnih prava. Najkrupniji problemi se mogu
svrstati u pet ključnih pitanja, a to su: razaranje Islamske zajednice
od strane režima posljednjih nekoliko godina, što je rezultiralo
ugrožavanjem jedinstva Islamske zajednice i vještačkom proizvodnjom
paralelne tvorevine koju su nazvali „Islamskom zajednicom Srbije“;
takoðer, pitanje islamske vjeronauke i konkretno nezakonito
isključivanje 39 vjeroučitelja iz procesa nastave; zatim, pitanje
ometanja i opstrukcije Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegovog
legaliteta od strane državnih organa; pitanje akreditacije
Internacionalnog univerziteta i peto pitanje je ugrožavanje vakufske
imovine, kako postojeće tako i nepoštivanja Zakona o vraćanju oduzete
vakufske imovine, gdje se primjenjuju potpuno dvojni standardi. U skoro
svim ovim nabrojanim slučajevima se primjenjuju dvojni standardi u
odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu koja se, iako suprotno zakonu,
tretira skoro kao državna crkva i potpuno povlašćena u svim kategorijama
i zvaničnog i nezvaničnog ophoðenja državnih organa prema njoj.

Dakle, to su pitanja koja su sada u
prvome planu kao neriješena i koja se moraju rješavati. Naravno da pored
ovih posebno istaknutih pet velikih pitanja postoje svakodnevni
problemi sa karakterom diskriminacije, a to je pitanje zaposlenih u
javnim ustnovama ove države. U policiji, poreskoj upravi i svim drugim
institucijama u kojima se direktno odlučuje iz Beograda imamo izuzetno
nepovoljnu strukturu na račun bošnjačkog naroda. Naprimjer, u policiji
je ispod 30% u Novom Pazaru zaposlenih Bošnjaka, a nacionalni odnos
stanovništva je 85% Bošnjaci, a 15% Srbi. Slična situacija je i u drugim
ustanovama kao u ovim koje sam nabrojao. Takoðer, imamo i pojavu
diskriminacije privrednog karaktera uz potpunu zapostavljenost regije
Sandžak; diskriminaciju na polju infrastrukture; diskriminaciju na
poljima nacionalnih prava: jezik, kultura, informisanje; stalno
predstavljanje islama, muslimana, Bošnjaka u negativnom kontekstu i u
državnim i u privatnim medijima. Jedina smo nacionalna zajednica u
Srbiji pored romske koja nema obrazovanje na svom jeziku, nema
obrazovanje u s kladu sa osnovnim elementima svoje kulture i tradicije.

Naprotiv, udžbenici su krcati
antimuslimanskim i antibošnjačkim lekcijama, ilustracijama sa porukama,
simbolikama i sl. Dakle, drugim riječima, državni organi su pokušali sva
ova pitanja i sve ove probleme riješiti time što će Bošnjacima
nametnuti poltrone kao predstavnike i u politici i u vjeri.

U politici su, nažalost, do sada
značajno uspjeli, dok u vjeri nisu uspjeli zahvaljujući odlučnosti
Islamske zajednice da brani jedinstvo, iako smo u toj odbrani prošli
kroz brojne probleme. Sama činjenica da smo uspjeli da aktueliziramo ova
pitanja, da se nametnemo medijski i kultorološki, ukazuje na to da
Bošnjaci u Srbiji, prije svega u Sandžaku, imaju kapaciteta i odlučnosti
da se bore za svoja prava i da ipak ne treba crno gledati na budućnost
Bošnjaka ovoga prostora jer uspostavom infrastrukture, prevashodno
obrazovne, kulturološke, potom kadrovske kroz sve sisteme same Islamske
zajednice, kao i drugih nacionalnih organizacija i institucija, sama ta
uzlazna linija u školovanju mladih ljudi koji slobodnije posmatraju i
sebe i sopstveno okruženje, daje nam za pravo da vjerujemo da će
Bošnjaci uspjeti da se izbore za svoja prava. 

KIP.ba: Kritikujete
srbijanske vlasti i medije zamjerajući im da su se stavili na stranu
Vašeg oponenta Adema Zilkića. Koliko se Vaša podrška i popularnost
ogleda meðu Bošnjacima Sandžaka, pritom mislim na to koga Bošnjaci
prihvataju kao bošnjačkog lidera u Sandžaku?

Adem Zilkić nije moj oponent,
on je produkt udbaško-političkih projekata, što je potvrðeno i jasnom
postavkom u Memorandumu II Srpske akademije nauka i umjetnosti, u kome
je naznačeno kao važan srpski interes obaranje Muftije kao predvodnika
Islamske zajednice.

Prema tome, režim u Beogrdu je htio da
stvari postavi tako da u Sandžaku postoji podjela izmeðu vjerskih
predstavnika i podjela izmeðu političkih predstavnika. Dakle, ne radi se
o podjeli, to je samo vještačka projekcija koja se medijski kao takva
želi predstaviti. Moj problem ili naš problem konkretno nije ni sa
Ademom Zilkićem, ni sa Sulejmanom Ugljaninom, ni sa Rasimom Ljaićem, već
sa Beogradom.

Dakle, naš oponent je Beograd, zvanični
Beograd, odnosno vlast i režim u Beogradu, a sve ostalo je kolateralna
šteta ili su propratne promjene njihovog neprijateljskog djelovanja
prema Bošnjacima i prema Islamskoj zajednici. Iole upućena javnost zna
da je zapravo sada beogradski režim u problemu iz razloga što nije uspio
svoje suigrače nametnuti kao predstavnike ni na vjerskom ni na
političkom planu. Posebno ne na vjerskom planu i definitivno su Bošnjaci
uspjeli da razgraniče šta je Islamska zajednica, a šta je vještačka
tvorevina. S druge strane, uspjeli su da razgraniče ko je njihov
predstavnik, a ko ne, tako da tu nema više nikakve dileme.

Čak smo imali jednu nacionalno-političku
provjeru kroz izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće kada je Bošnjačka
kulturna zajednica, koju sam na tim izborima imao čast predvoditi,
pobijedila i Ugljanina i Ljajića uz svu medijsku i logističku podršku
koju su oni imali iz Beograda i sve izborne kraðe koje su se desile.
Prema tome, čak više ni naši protivnici ne osporavaju činjenicu da je
apsolutna podrška u narodu na našoj strani. To je više potpuno nesporno i
mislim kako bude vrijeme odmicalo da će tih nekih desetak procenata
podrške režimskim projektima takoðer da se istopi.

KIP.ba: Mišljenje
u Krajini vlada da bi se vjerski dužnosnici trebali držati vjerskih
institucija, a ne politike. Uvaženi Muftija, šta Vas je natjeralo u
dnevnu politiku?

Prvo, držati se vjerskih
institucija sa pozicije islama ne znači pretvoriti džamije u manastire.
Dakle, naše džamije nisu manastiri i mi po učenju islama ne treba da
boravimo u džamijama i da cjelokupan svoj kvalitet iskazujemo u
džamijama. Po islamskom učenju džamije su izvori sa kojih se vjernici
napajaju, borave u njima samo dok obavljaju svoj namaz, odnosno svoju
molitvu, i to što su napojili prezeniraju u svom svakodnevnom privatnom,
porodičnom, poslovnom i društvenom životu. Prema tome, jedna od
nepravdi prema islamu jeste i pokušaj da nam se nametne taj monaški
odnos prema vjeri i prema svijetu i to je potpuno drugi svjetonazor koji
je blizak kršćanstvu i nekim drugim duhovnim disciplinama, recimo
azijskim.

Ja nikada neću prihvatiti taj pristup.
On je nepravedan i nije islamski. Drugo, sa aspekta općih
civilizacijskih pravila, recimo ustava i zakona savremenih država, niko
nema pravo diskriminirati jednog muftiju i jednog imama da ima svoj i
institucionalni stav prema implikacijama, naravno ne dnevno-političke
implikacije, već one koje se tiču važnih pitanja za narod, jer imamo
članove koji su istovremeno članovi Islamske zajednice i nekih
političkih partija, odnosno oni su glasači.

Za mene je apsolutno nedopustivo da me
ne zanima šta će uraditi neki političar prema narodu, prema Islamskoj
zajednici. Bilo bi jako neodgovorno nijemo posmatrati da ti neko razara
naciju, da ti razara ljude, a da ti  kažeš: „E pa znate, to je politika,
ja tu neću da se miješam.“ Hoću da se miješam! Uvijek ću se miješati
kada su u pitanju statusna i sudbinska pitanja mog naroda. Svakako da je
neosnovana optužba da sam se umiješao u dnevno-političku aktivnost. Ako
ima implkacija takve umiješanosti ona je isključivo u dimenziji odbrane
sebe i Islamske zajednice od političke agresije. Jer ono što se dešava
Islamskoj zajednici dešava se Bošnjacima u Sandžaku i u Srbiji općenito,
jer je to direktni produkt političke aktivnosti. A da li se ja mogu
braniti od politike ukoliko nemam dodira sa politikom?

Dakle, u toj mjeri priznajem izvjesnu
umiješanost koja je privremena i koja je produkt agresije na pripadnike
Islamske zajednice, Islamsku zajednicu i na mene lično. Niko mi ne može
oduzeti prvo da se branim. Onoga trenutka kada ta agresija prestane neću
imati potrebe da se njima bavim.

KIP.ba: Javno zagovarate autonomiju Sandžaka. Da li je ona uopće moguća? Možete li nam objasniti u čemu bi se ta autonomija ogledala?

Autonomija Sandžaka je
historijsko pravo postojanja Sandžaka. Ukidanje autonomije Sandžaka je
bila historijska nepravda prema Sandžaku. Sandžak i po historijskim, i
po geografskim, i po etničkim, i po kulturološkim i po svim drugim
osnovama ima pravo na  sopstvenu autonomiju.

Naš zahtjev je sasvim jasan: mi želimo
obnoviti autonomiju i time vratiti značajan stepen sigurnosti graðanima
Sandžaka, a posebno Bošnjacima nakon svega što im se dešavalo proteklih
stotinu godina od zločina, koji su povremeno imali genocidnu dimenziju,
uključujući i sve historijske posebnosti Sandžaka. Ne postoji nijedan
argument protiv autonomije Sandžaka. Ono što beogradski režim pokušava
istaći i poistovjećivati sa negativnim odnosom prema državi i opasnosti
po državu takoðer ne stoji, jer onoliko koliko Beograd traži od nas
lojalnost, on mora taj zahtjev za lojalnost bazirati na povjerenju. Ne
mogu dobiti naše povjerenje, a da nemaju povjerenje u nas.

Ne može se posmatrati bošnjački narod u
Srbiji kao opasnost za Srbiju, a tražiti da on potpuno vjeruje Srbiji.
Dakle, povjerenje se mora ostvariti na ravnopravnoj osnovi, i to je naš
zahtjev. Ukoliko svoje živote, svoje porodice, sav svoj narod
povjeravamo na čuvanje Srbiji i njenom ustavnom poretku onda to
podrazumijeva veliko povjerenje. Ako to od nas Srbija traži – a traži,
onda ona mora imati bar djelimično povjerenje u nas. Potpuno povjerenje
je to što mi živimo u Srbiji i želimo biti lojalni graðani Srbije, a
djelimično povjerenje je da se Srbija saglasi sa našom autonomijom u
okviru ustavnog poretka Srbije na sjeveru i Crne Gore na jugu. To znači
da naš koncept autonomije apsolutno ni na koji način ne smije ugroziti
granice i mi smo tu eksplicitni.

Stepen autonomije i koje bi sve ovlasti autonomije bile, naravno,
polazište je razgovora. Mi ne želimo to do kraja precizirati, već
želimo doći do konačnog rješenja u dijalogu sa predstavnicima vlasti.
Model autonomije poput onog u Vojvodini je prihvatljiv iz razloga što
već takav postoji u Srbiji i ne bi čak morao ni Ustav da se mijenja za
takav model jer u Ustavu Srbije stoji da „država Srbija ima dvije
autonomije i da se mogu ukidati postojeće i uvoditi nove“. Tako da ni
čak promjerna Ustava ne bi bila neophodna za uvoðenje takve autonomije.
Autonomija je potrebna radi sigurnosti, radi vraćanja sigurnosti, radi
vraćanja povjerenja, što bi se direktno odrazilo na stabilnost. Mislim
da je interes Srbije, a i šireg regiona, Crne Gore i Bosne i
Hercegovine, stabilnost i ukoliko će to doprinijeti stabilnosti, a hoće,
onda zaista ne postoji ni jedan razlog protiv toga.

KIP.ba: Ljude u Krajini ste zaintrigirali Vašim dolaskom u Srebrenicu sa luksuznim automobilima. Da li su oni u Vašem vlasništvu?

Ja se zaista osjećam
neprijatno kada moram razgovarati o tim pikanterijama kakve su
automobili. Priče o automobilima su zapravo dokaz nemoći mojih
neprijatelja da se razračunaju sa mnom i sa mojim stavovima i onda se
obraćaju mojim automobilima.

To je ono kada ne možete jahaču ništa,
pa se obračunavate sa njegovim konjem, tako da je ta priča o
automobilima sastavni dio srpske beogradske propagandističke mašinerije
koja želi skrenuti pažnju sa stvarne teme, tj. onoga o čemu ja govorim. Već
sam odgovorio, a evo ponovit ću, radi korektnog odnosa prema javnosti,
da ti automobili nisu moje vlasništvo, čak nisu vlasništvo ni Islamske
zajednice. Ti automobli su vlasništvo pripadnka Islamske zajkednice. Te
stvari se jednostavno provjeravaju u organima države Srbije. Ti
automobili nisu tajna do koje se ne može doći.

Poznato je da je više
automobila u opticaju meni na službenom raspolaganju iz razloga
ugroženosti moje bezbjedosti kojoj kumuje, nažalost, i režim u Srbiji,
ali i pojedine kriminalne grupe koje predstavljaju sredstvo režima.
Pokazalo se i u prošlosti da se režim sa svojim protivnicima obračunava
preko raznih kriminalnih grupa. No, svakako da mene ne zabrinjava ni
takav odnos jer ljudi u Sandžaku, kao regiji koja nije prenaseljena,
gdje se ljudi jako dobro poznaju meðusobno, znaju istinu i o toj priči.

Mislim da pokušaj da se na taj način
diskredituje predvodnik Islamske zajednice neće uroditi plodom jer se
radi o licemjernom pozivanju na skromnost koja apsolutno u ovom slučaju
nije ugrožena, jer pitanje skromnoti čovjeka treba da bude isključivo
mjereno u načinu privatnog života, a ovo je sastavni dio moje borbe za
dostojanstveno predstavljanje islama i Islamske zajednice, te za
ostvarivanje ciljeva u jako teškom vremenu gdje su, nažalost, mnogi
predstavnici Bošnjaka i u Sandžaku i u Bosni prihvatili inferioran odnos
u odnosu na druge narode, u odnosu na druge sisteme. Pokušaj da se
dostojanstveno nastupi dobija odgovor koji se obično završava pričom o
nekim nebitnim stvarima kao što su automobili u ovom slučaju.

KIP.ba: Kako komentarišete
stav Islamske zajednice da većina medija u Bosni i Hercegovini i regionu
promovišu islamofobiju i kako komentarišete tako učestale napade na
reisu-l-ulemu dr. Mustafu  ef. Cerića?

Takav tretman Islamske
zajednice, nema nikakve dileme, jeste obračun sa Islamskom zajednicom i
muslimanima. To posebno dolazi do izražaja u Bosni i Hercegovoni i
Sandžaku gdje su se Islamske zajednice u značajnoj mjeri odlučile na
autonomnost i pokušavaju se potpuno izboriti za sopstevnu autonomnost,
iako je ona garantirana Ustavom i zakonima. Nažalost, ona je jako
ugrožena. Islamska zajednica je napadnuta iz razloga krize u političkoj
vertikali u bošnjačkom narodu.

Činjenica je da političke organizacije
vrlo često ne zastupaju interese Bošnjaka i nisu na granici odbrane
bošnjačkih interesa, tako da je vrlo često Islamska zajednica prinuðena
biti jedini branik, a onda je to istura javnosti i ostavlja se utisak da
je ona nešto što je tako važno, a onda protivnici Islamske zajednice to
koriste da bi je, ustvari, smatrali odgovornom i za ono zašta nije
kriva. Čut ćete, na primjer, u Bosni i Hercegovini, kada se prvi neka
džamija, da ti protivnički angžirani mediji kažu: „E pa čekajte, zašto
pravimo toliko džamija, zašto ne pravimo fabrike?“ Drugim riječima, da
bi se amnestirali političari koji trebaju organizirati gradnju fabrika
krivi smo mi što pravimo džamije. Pa pravimo džamije zato što je to
posao Islamske zajednice, a izgradnja fabrike nije posao Islamske
zajednice. I ukoliko neko doðe da dadne novac za pravljenje džamije, šta
ćete mu reći? „Hajde otvaraj fabriku!“ To su besmislice i to je zapravo
dokaz koliko se tendenciozno želi pomiješati istina i neistina i koliko
se treba jednom demagogijom zaigrati na emocije jednog naroda, na
njihovo siromaštvo i nedostatak posla, a istovremeno se štititi onaj
koji je kriv. Pa krivi su političari.

Krivi su političari koji nisu napravili
ambijent i obezbijedili uslove. To je njihov posao. Posao Islamske
zajednice je da pravi džamije, a posao političara jeste da obezbijede da
stanovništvo može živjeti dostojanstveno, može raditi i zaraditi u
fabrikama koje su oni napravili, odnosno obezbijedili uslove da poslovni
subjekti naprave te fabrike. Ovo je samo jedan primjer. Pardoksalno je
ponašanje televizija u Bosni i Hercegovini, posebno one koje se
finansiraju iz budžeta od poreskih obveznika, od graðana, u ovom slučaju
Federacije, koji su prije svega pripadnici Islamske zajednice.
Najozloglašeniji primjer je Federalna televizija, koja se finansira od
pripadnika Islamske zajednice, a opsjednuta je borbom protiv Islamske
zajednice, blaćenjem predvodnika Islamske zajednice, prevashodno
Reisu-l-uleme, koji je zapravo lik koji se rijetko raða u jednom narodu,
lik koji je uspio da predstavi Bošnjake u posljednje dvije decenije na
najbolji mogući način, čega sam svjedok u svijetu.

Zapravo, zbog toga što se Reisu-l-ulema
izborio da spada u one ljude koji imaju privilegiju zbog sopstvene
odlučnosti i harizmatičnosti reći istinu i koji time pokazuje da meðu
Bošnjacima još postoji sinova i kćeri koji vjeruju u fenomen slobode
kojeg se neće odreći, taj servis, koji sebe naziva Javni servis, koristi se za blaćenje Islamske zajednice i njenih predvodnika dok se
na tom servisu i na drugim javnim servisima nikada ne može čuti da se
predstavnici Katoličke crkve ili predvodnik Pravoslavne crkve na bilo
koji način omalovaži. Dakle, dvojni standardi. Da cinizam bude veći,
novcem pripadnika Islamske zajednice u toj projekciji su uvijek
realizatori takvih projekata neki ljudi sa bošnjačkim imenima kako bi i
to imalo implikaciju da se radi o problemu unutar muslimanske zajednice,
što je netačno, već Islamska zajednica smeta da bi se Bošnjaci potpuno
pokorili, da bi se porobili i da bi služili za potkusurivanje drugih
političkih interesa.

Ponosan sam na Reisu-l-ulemu, ponosan
sam na Islamsku zajednicu koja ima kapaciteta, uprkos neravnopravnoj
borbi, da se izbori sa tim, uprkos činjenici da Islamska zajednica nije
razvijala svoje medijske mehanizme pošto nije školovala svoje kadrove za
takvu vrstu obračuna jer nije računala uopšte da će doći do toga da
postoje tako organizirane snage koje žele razarati Islamsku zajednicu.
Ipak, raduje činjenica da je uprkos permanentnom medijskom trovanju kod
većine Bošnjaka ostala očuvana svijest o tome da je Islamska zajednica
stožerna duhovna, pa mogu reći i nacionalna institucija. To nama
predstavlja lekciju da ne smijemo imati samo Islamsku zajednicu kao
jedinu instituciju, nego da je Bošnjacima potrebno praviti i druge
nacionalne institucije.

Kada zažive te nacionalne institucije i
kada političari budu radili svoj posao, Islamska zajednica neće biti
ovoliko isturena, Islamska zajednica onda neće biti ni ovoliko napadana,
moći će da radi svoj posao u rasterećenom ambijentu isključivo sa
akcentom na ono što je njen prevashodni zadatak i misija, a to je
duhovnost, obrazovanje i vjerska pouka.

KIP.ba: Izgleda
da u Bosni i Hercegovini silna nezaposlenost i politička kriza nisu
interesantni medijima i javnosti koliko izbor novog reisu-l-uleme
Islamske zajednice. Vi ste više puta ponovili da niste donijeli konačnu
odluku o svojoj kandidaturi. Da li ste danas bliže odluci da ćete se
kandidirati?

– Skoro da sam dotakao ovo pitanje i
aktueliziranje teme o reisu-l-ulemi i izboru reisu-l-uleme, skoro dvije
godine prije termina za izbor novog poglavara Islamske zajednice,
zapravo govori o tome da je nekome jako stalo da se to pitanje
aktualizira, a ono je takoðer produkt činjenice da imamo pustoš na polju
političkog, intelektualnog i kulturnog predstavljanja i onda se
postavlja pitanje svih pitanja bošnjačke zajednice: Ko će biti
reisu-l-ulema?

Ja mislim da je najbitnije da
reisu-l-ulema bude onaj koga legitimno i slobodno izaberu oni koji su
zaduženi za izbor reisu-l-uleme i vjerujem da će Islamska zajednica i
ovoga puta to demonstrirati. Ko god da bude reisu-l-ulema bitno je da će
ga birati članovi Izbornoga tijela, a da se nikome neće dopustiti
miješanje, bilo da su u pitanju politički faktori u Bosni i Hercegovini,
bilo da su u pitanju lobistički i drugi faktori na Balkanu, a vidimo
koliko je sam Beograd zainteresiran za to ko će biti reisu-l-ulema, što
zapravo samo potvrðuje moju dosadašnju priču.

U svakom slučaju, mislim da je pozicija
reisu-l-uleme jedna od najčasnijih pozicija koju može jedan Bošnjak i
musliman imati, a to znači da je najbolji osjećaj u pogledu te pozicije i
da je smatram nečim što predstavlja vrhunac počasti i priznanja jednom
muslimanu, jednom imamu, jednom muftiji i jednom čovjeku. Bila bi mi
velika čast kada bih bio u poziciji da budem poglavar Islamske
zajednice. Imponuje mi insistiranje javnosti na tome da sam doživljen
kao jedan od ozbiljnih kandidata. No, svjestan sam u potpunosti i uzroka
aktueliziranja ove teme i izmeðu ostalog činjenice da se ova tema
aktuelizira najbučnije iz Beograda, Banjaluke i drugih medijskih
centara, uključujući njihove medijske saveznike u Sarajevu. Zapravo,
ukazuje da to nije slučajno, već da tu postoji izvjesna zabrinutost da
li će muftija Zukorlić biti reisu-l-ulema, što meni predstavlja poruku
opreznosti prema ovoj temi.

Zaključujem da je neko računao da će
time umanjiti moje šanse da budem reisu-l-ulema ukoliko rano otvori tu
kampanju, odnosno ukoliko me rano uvuče u medijske špekulacije,
procjenjujući da neću mogu izdržati trku dvije godine. Mislim da su se
takoðer i tu preračunali, da su mi samo dali još veći publicitet i na
neki način, uprkos namjerama, dali i ogromnu prednost. No, činjenica je
da je još rano iznositi bilo kakve konačne stavove, ali kada za to bude
vrijeme ja ću zauzeti stav u donošenju takve odluke, vodeći računa o
opštim interesima, prije svega, Islamske zajednice u Sandžaku, ali i
cijele Islamske zajednice sa sjedištem u Sarajevu.